1. روشی جهت تعیین پارامتر بهینه‌ی فلیترهای نرم به‌منظور تلفیق تصاویر در فضای فرکانس

کبری یعقوبی ترکی؛ علیرضا صفدری نژاد؛ مرضیه جعفری

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 23-37

http://dx.doi.org/10.22034/jsst.2020.1262

چکیده
  تلفیق تصویر راهکاری رایج به‌منظور ایجاد هم‌افزایی در محتوای تصاویر چندطیفی و پانکروماتیک محسوب می‌شود. تاکنون راهکارهای مختلفی به‌منظور انجام فرایند تلفیق توسعه یافته‌اند که به‌کارگیری فضای فرکانس یکی از این راهکارها بشمار می‌رود. تلفیق تصاویر در فضای فرکانس به کمک فیلترهای بالاگذر و پایین گذر انجام شده که تعیین ابعاد بهینه‌ی ...  بیشتر