1. طراحی مدارگرد سوخت جامد در انتقال بهینة فضایی

مهران نصرت الهی؛ علیرضا نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1394

چکیده
  هدفاز اینمقاله،طراحییک سامانة فضایی با شیوه‌ای جدید به‌منظورانتقال بین سیاره‌ای از مدار پارک به مدار هذلولی مقصدباکم‌ترینوزنودرحالتغیرایده‌آلاست. وظیفة بلوک انتقال مداری (مدارگرد) هدایت ماهواره به مدار مقصد است، بدین صورت کهابتدابلوکدرمدارپارکقرارگرفتهوسپسباروشن‌شدنموتور سوختجامددرمدتزمانمشخصیواردمدارهذلولی مقصدمی‌شود.برای ...  بیشتر

2. تحلیل گرین‌های خاص و شبیه‌سازی سریع بالستیک داخلی موتور سوخت جامد

محمدرضا حیدری؛ امیرحسین آدمی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1391

چکیده
  این مقاله با رویکردی جدید به تدوین نرم‌افزار تحلیل برخی گرین‌های خاص موتور سوخت جامد، مانند گرین چرخ واگن و گرین شیاردار، می‌پردازد، این روش سریع‌تر و عمومی‌تر از روش‌های موجود، که بر اساس تقسیسم‌بندی هندسی و تشخیص شروط مرزی عمل می‌نمایند، می‌باشد. در این روش با معرفی نقاط تعریف هندسه و تشکیل گرین، با استفاده از حل تحلیلی، به ...  بیشتر

3. مدل‌سازی بالستیک داخلی موتور سوخت جامد با درنظرگرفتن اثرات سوزش فرسایشی

الهام رضائیان‌پارسا؛ سیدمهدی میرساجدی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391

چکیده
  در این تحقیق شبیه‌سازی بالستیک داخلی راکت موتور سوخت جامد بررسی شده است. میدان جریان شامل فضای داخل گرین و نازل است. معادلات متقارن محوری، تراکم‌پذیر و گذرای اویلر به‌عنوان معادلات حاکم و پدیدة سوزش فرسایشی نیز پدیده‌ای مهم در موتورهای سوخت جامد، در نظر گرفته شده‌اند. به منظور شبیه‌سازی جریان از نرم‌افزار فلوئنت با درنظرگرفتن ...  بیشتر

4. ساخت و آزمایش مفصل انعطاف‌پذیر با الاستومر پلی‌اورتان برای نازل موتور سوخت جامد

حسین مهدوی‌مقدم؛ محمدمجتبی جوادی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1391

چکیده
  موشک‌های بالستیک که در خارج جو پرواز می‌کنند، به علت عدم کارایی سطوح آیرودینامیکی خارجی در جو رقیق، از سیستم‌های کنترل بردار پیشران thrust vector control (T.V.C.)استفاده می‌کنند. یکی از اصلی‌ترین روش‌های T.V.C.استفاده از نازل‌های متحرک است. مفصل انعطاف‌پذیر پرکاربردترین نوع سیستم کنترل بردار پیشران در حامل‌های ماهواره‌ و موشک‌های هدایت‌شونده ...  بیشتر