1. شناسایی مشخصات منبع گرمایی با استفاده از روش حرارت معکوس

امیر مهدی تحسینی؛ سمانه تدین موسوی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1394، ، صفحه 29-34

چکیده
  هدف از  این تحقیق تخمین مشخصات حرارتی یک منبع گرمایی با استفاده از روش حرارتی معکوس است. از تست تجربی و روش عددی برای  تخمین ضریب انتقال حرارت جابه‌جایی و دمای منبع استفاده شده است. از یک روش مناسب عددی به نام روش گرادیان مزدوج در این تحلیل استفاده شده است. تغییرات زمانی دما با استفاده از یک سنسور در نقطه‌ای مشخص از یک میله فلزی ...  بیشتر