طراحی بهینه بدترین حالت سامانه پیشرانش هیدرازین‏ برای یک سامانه انتقال مداری تحت عدم قطعیت مبتنی بر حداکثر درست‏نمایی

نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 گروه مهندسی هوافضا، دانشکده فناوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی هوافضا ،دانشکده فناوری های نوین،دانشگاه شهید بهشتی،تهران ،ایران

3 گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه زابل، زابل، ایران

10.30699/jsst.2021.1202

چکیده

در مسائل طراحی واقعی و صنعتی متغیرها همیشه به صورت معین نمیباشند زیرا عدم قطعیتها در بسیاری از بخشهای مختلف طراحی خودنمایی میکنند که میتوانند منجر به شکست و یا ناکارآمدی طراحی گردند. با پیشرفت فنّاوری در دهه های گذشته، روش های مختلفی برای مقابله با اثرات عدم قطعیت ورودی در مسائل بهینه سازی طراحی، ارائه شده است. یکی از این روشها روش بهینهسازی بدترین حالت است. در پژوهش حاضر به طراحی یک سیستم کنترل عکس العملی هیدرازینی با سه نوع مختلف این روش، مبتنی بر حداکثر درست نمایی برای بیان عدم قطعیتها بدون هیچ فرض خاصی بر روی نوع توزیع و حتی عدم قطعیت در پارامترهای توزیع توسط مجموعه خانواده جانسون پرداخته شده است. همچنین یک فرمول بندی جداسازی شده برای متغیرها و پارامترهای طراحی پیشنهاد شده که سازگار با هر دو نوع عدم قطعیت شناختی و غیرشناختی با هر سه نوع داده تنک، چند بازهای و تک بازهای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Maximum Likelihood-Based Worst-Case Optimization Design of Hydrazine Propulsion System for aSatellite Orbital Transfer System under Uncertainty

نویسندگان [English]

  • Alireza Toloui 1
  • Mohammad Fatehi 2
  • Behroze keshtegar 3
1 Department of Aerospace Engineering, Faculty of New Technologies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Aerospace Engineering, Faculty of New Technologies, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, Zabol University, Zabol, Iran
چکیده [English]

In this paper, a design of a hydrazine monopropellant system is proposed based on the maximum likelihood for the presentation of uncertainties, without any specific assumptions about the type of distribution and even uncertainty in distribution parameters by the johnson distributions family. The maximum likelihood method for the combination of spars point and interval data has been added to a separate formulation for design variables and parameters. This formulation is also suitable for both epistemic and aleatory uncertainty with three presentation types of spars points, single interval, and multi-interval.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Worst-Case optimization"
  • " mono propellant propulsion system"
  • " maximum likelihood"
  • "Uncertainty"