دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 21، زمستان 1393 (شماره پیاپی 21) 
3. طراحی مشارکتی بلوک انتقال مداری در محیط بهینه‌سازی و همگراییچندگامه

مهران نصرت الهی؛ علیرضا باصحبت نوین‌زاده؛ مصطفی ذاکری؛ ولی بمانی؛ یزدان عمادی‌نوری


5. تحلیل آزمایشگاهی انتشار امواج پیروشوک در کاوشگر فضایی

محمد طاهای‌ابدی؛ مهدی علیزاده یزدی؛ محمدعلی فارسی؛ محمد ابراهیمی