دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 33، زمستان 1396، صفحه 1-66 (سال 10, شماره 4, زمستان 1396 شماره پیاپی 33) 

مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

1. آزمون ذره سنجی یک انژکتور گریز از مرکز به کمک عکس برداری پرسرعت

صفحه 1-7

حدیثه کریمایی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ فتح الله امی؛ احسان موحدنژاد؛ رضا شریف زاده


شماره‌های پیشین نشریه

سال 10, شماره 4, زمستان 1396 شماره پیاپی 33
سال 10, شماره 3, پاییز 1396 شماره پیاپی 32
سال 10, شماره 2, تابستان 1396 شماره پیاپی 31
سال 10, شماره 1, بهار 1396 شماره پیاپی 30