دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 33، زمستان 1396، صفحه 1-66 (سال 10, شماره 4, زمستان 1396 شماره پیاپی 33) 
1. آزمون ذره سنجی یک انژکتور گریز از مرکز به کمک عکس برداری پرسرعت

صفحه 1-7

حدیثه کریمایی؛ سید مصطفی حسینعلی پور؛ فتح الله امی؛ احسان موحدنژاد؛ رضا شریف زاده