طراحی، ساخت، تست و مدل‌سازی پیچۀ هلمهولتز سه‌محوره جهت انجام تست‌های مغناطیسی ماهواره

سیّد محمدصادق موسوی؛ مهدی مرتضوی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 11-24

چکیده
  به منظور اطمینان‌یابی از صحت عملکرد زیرسیستم تعیین و کنترل وضعیت ماهواره و اجزای آن، لازم است تا مجموعه تست‌هایی را در سطح قطعات و زیرسیستم انجام داد. یکی از ابزارهای پرکاربرد در فرآیند انجام این تست‌ها پیچۀ هلمهولتز است که وظیفۀ آن تولید میدان مغناطیسی یکنواخت است. این وسیله در تست‌ عملکردی و کالیبراسیون حسگرها و عملگرهای مغناطیسی، ...  بیشتر

ارائة روشی جدید به‌منظور انتخاب پنجرة پرتاب بهینه برای میکروماهوارة نمونه

محمد صادق محمدی؛ مهدی مرتضوی؛ محمد ملکان

دوره 6، شماره 4 ، دی 1392

چکیده
  در بسیاری ‌از مأموریت‌های فضایی، روز و ساعت پرتاب ماهواره یا همان پنجرة پرتاب باید به گونه‌ای انتخاب شود که الزامات مأموریت برآورده شود. پنجرة پرتاب تابع عوامل زیادی است که در این مقاله برای یک ماهوارة سنجش از دور، از بین آنها دو قید مهم مأموریتی یعنی امکان تولید توان کافی برای ماهواره و امکان انجام مأموریت عکس‌برداری مورد بررسی ...  بیشتر

هدایت بهینه بر خط بازگشت به زمین از طریق بسط مجانبی هماهنگ

مهدی مرتضوی؛ داوود عباسی

دوره 3، شماره 4 ، دی 1389

چکیده
  هدف اصلی مقاله حاضر، هدایت بهینه و برخط اجسام بازگشتی به زمین است. روند دستیابی به این مهم مبتنی بر روش بسط مجانبی هماهنگ است که یکی از روش‌های خانوادة اغتشاشات تکین است و به کمک روش تغییر اکسترمال‌ها تقویت شده است. روش جدید حاصل MAEOGکه مخفف کلمات مربوط به هدایت بهینة مبتنی بر بسط مجانبی هماهنگ است ضمن ارائة راه حل با دقت قابل قیاس با ...  بیشتر