نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون نوین،دانشگاه تهران، تهران

2 دانشکده علوم و فنون نوین،دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی هوافضا،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی در تخصیص‌گر کنترلی جهت استفاده در زیرسیستم کنترل وضعیت فضاپیما با تراسترهای افزونه مورد مطالعه قرار گرفته است. از الگوریتم سیمپلکس به ‌عنوان حل‌کننده برتر و از دو رویکرد حفظ راستا و حفظ راستای اصلاحی بودسون به ‌عنوان رویکردهای برگزیده در مواجهه با جواب‌های غیرقابل دستیابی استفاده شده است. همچنین کارکرد مناسب این رویکردها با پدیده خرابی تراسترها نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن هستند که رویکرد حفظ راستا دارای زمان پردازش و مصرف سوخت کمتر است؛ اما روش حفظ راستای اصلاحی بودسون زمان پردازش و مصرف سوخت بیشتر داشته و البته دارای خطای ردگیری سه محوره کمتری است. لازم به ذکر است کنترلر PD به‌عنوان قانون کنترلی فضاپیما استفاده شده و شبیه‌سازی برای تعداد و چیدمان تراستر مشخص صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Control Allocation for Redundant Thruster of a Spacecraft via Direction-Preserving Approach in Simplex Algorithm

نویسندگان [English]

  • Maziar Shefaee Roshan 1
  • Mahdi Ghobadi 2
  • Mahdi jafari Nadoushan 3

1 Faculty of New Sciences and Technologies,University of Tehran.Tehran.IRAN

2 Faculty of New Science and Technology, University of Tehran.Tehran.IRAN

3 K.N.Toosi University of Technology, Faculty of Aerospace Engineering.Tehran.IRAN

چکیده [English]

Using linear programming method in control allocation for attitude control subsystem of spacecraft with redundant thrusters is studied in this paper. The simplex algorithm is utilized as a solver and the Direction Preserving and Bodson’s Reduced size Direction preserving approaches are used as optimal approaches to deal with non admissible solutions. Also, proper functioning of these approaches against thrusters fault phenomenon is evaluated. The results show that the Direction Preserving approache has less computational time and less fuel consuming. However, the Bodson’s Reduced size Direction preserving approache has more computational time and more fuel consuming but less tri-axis tracking error. It should be noted that the PD controller has been used as a spacecraft control rule, and simulations have been made for the number and configuration of the specific thrusters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thruster
  • Redundancy
  • Control Allocation
  • Linear Programing
  • Simplex Algorithm
  • Direction-Preserving Approach
  • Bodson Approach
[1] Tafazoli, M., "A study of on-orbit spacecraft failures," Acta Astronautica, Vol. 64, Issue 2-3, 2009, pp. 195-205.
[2] Wiktor, P.J., "The control of a liquid helium propulsion system,"  27th Joint Propulsion Conference USA, 1991, pp. 3353.
[3] Wiktor, P.J., "The design of a propulsion system using vent gas from a liquid helium cryogenic system,"  (Ph.D. Thesis) mechanical engineering, stanford university, USA, 1992, pp. 200.
[4] Wiktor, P.J., "Minimum control authority plot-A tool for designing thruster systems," Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 17, No. 5, 1994, 998-1006.
[5] Jin, H., Wiktor, P. and DeBra, D.B., "An optimal thruster configuration design and evaluation for Quick STEP," IFAC Proceedings, Vol. 27, Issue 13, 1994, pp. 399-404.
[6] Wiktor, P. Chen, J.-H. and DeBra, D., "Optimal thruster configurations for the GP-B spacecraft," Automatic Control in Aerospace, Vol. 22, Issue 7, 1990, pp. 203-208.
[7] Durham, W.C., "Attainable moments for the constrained control allocation problem," Journal of Guidance Control and Dynamics, Vol. 17, No. 6, 1994a, pp. 1371-1373.
[8] Bordingnon, K.A. and Durham, W.C., "Closed-form solutions to constrained control allocation problem," Journal of Guidance Control and Dynamics, Vol. 18, No. 8, 1995, pp. 1000-1007.
[9] Nelson, M. and  Durham, W., "Comparison of Two Methods Used to Deal with Saturation of Multiple, Redundant Aircraft Control Effectors,"  AIAA Atmospheric Flight Mechanics Conference and ExhibitCA, 2001, pp. 4498.
[10] Durham, W.C., "Computationally efficient control allocation," Journal of Guidance Control and Dynamics, Vol. 24, No. 3, 2001, pp. 519-524.
[11] Durham, W.C., "Constrained control allocation," Journal of Guidance Control and Dynamics, Vol. 16, No. 4,  1993, pp. 717-725.
[12] Durham, W.C., "Constrained control allocation-Three-moment problem," Journal of Guidance Control and Dynamics, Vol. 17, No. 2,  1994b, pp. 330-336.
[13] Servidia, P.A., "Control allocation for gimballed/fixed thrusters," Acta Astronautica, Vol. 66, No. 3-4, 2010, pp. 587-594.
[14] Wang, M. and Xie, Y., "Control capability analysis for complex spacecraft thruster configurations," Science China Technological Sciences, Vol. 53, 2010, pp. 2089-2096.
[15] Servidia, P.A. and Pena, R.S., "Practical stabilization in attitude thruster control," IEEE Transactions on Aerospace and Electronic systems, Vol. 41, No.2, 2005,  pp. 584-598.
[16] Navabi, M. and Nasiri, N., "Modeling and simulating the earth magnetic field utilizing the 10th generation of IGRF and comparison the linear and nonlinear transformation in order to use in satellite attitude control," Journal Space Science and Technology, Vol. 3, Issue 4, 2011, pp. 45-52.
[17] Navabi, M., Tavana, M. and Mirzaei, H., "Attitude control of spacecraft by state dependent riccati equation and power series expansion of riccati methods," Journal Space Science and Technology, Vol. 7, No. 4, 2015, pp. 39-49.
[18] Hamayun, M.T., Edwards, C. and Alwi, H., Fault tolerant control schemes using integral sliding modes, Springer, 2016.
[19] Levine, W.S., The Control Systems Handbook: Control System Advanced Methods, CRC press, USA, 2010.
[20] Beck, R.E., Application of control allocation methods to linear systems with four or more objectives, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 2002.
[21] Härkegård, O., Backstepping and control allocation with applications to flight control, Linköpings universitet, 2003.
[22] Härkegård, O. and Glad, S.T., "Resolving actuator redundancy—optimal control vs. control allocation," Automatica, Vol. 41, Issue 1, 2005, pp. 137-144.
[23] Bordignon, K.A., Constrained control allocation for systems with redundant control effectors, Virginia Tech, 1996.
[24] Bordignon, K.A., Constrained control allocation for systems with redundant control effectors, Virginia Polytechnic Institute and State University, USA, 1996.
[25] Leedy, J.Q., Real-time moment rate constrained control allocation for aircraft with a multiply-redundant control suite, Virginia Tech, 1998.
[26] Durham, W., Bordignon, K.A. and Beck, R., Aircraft control allocation, John Wiley & Sons, United Kingdom, 2017.
[27] Taei, H., Mirshams, M., Ghobadi, M., Vahid, D., D.A. and Haghi, H., "Optimal Control of A Tri-Axial Spacecraft Simulator Test Bed Actuated By Reaction Wheels," Journal Space Science And Technology (Jsst), Vol. 8, Issue 4, 2016, pp. 35-44.
[28] Mirshams, M., Taei, H., Ghobadi, M. and Haghi, H., "Spacecraft attitude dynamics simulator actuated by cold gas propulsion system," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers; Part G: Journal of Aerospace Engineering, Vol. 229, 2015, pp. 1510-1530.
[29] Sidi, M. J., Spacecraft dynamics and control: a practical engineering approach, Cambridge university press, 1997.