نوع مقاله : مقالة‌ تحقیقی‌ (پژوهشی‌)

نویسندگان

1 گروه دزیمتری، پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران، ایران

2 پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی، تهران، ایران

3 پژوهشکده سامانه های ماهواره، پژوهشگاه فضایی ایران، تهران، ایران

چکیده

یکی از مسائل مهمی که باید در طراحی سامانه‌های فضایی مد نظر قرار گیرد، توجه به اختلاف محیط زمینی با محیط فضا می‌باشد. این مسئله باعث تغییر در طراحی شده و بر همه زیرسیستم‌های سامانه‌های فضایی تأثیر می‌گذارد. آسیب‌های پرتویی ناشی از تشعشعات فضایی می‌تواند موجب اختلال و خرابی در عملکرد سیستم‌های فضایی شود. در مقاله حاضر با رویکرد محاسباتی به بررسی مهم‌ترین آسیب‌های پرتویی شامل TID، DD و SEU در ماهواره‌ای که دارای ماموریت در مدار LEO می‌باشد، پرداخته می‌شود. محاسبات با استفاده از نرم افزار OMERE انجام شده و در نهایت بین مدل‌های مختلف دست‌یابی به انواع آسیب پرتویی مقایسه صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of Modeling Parameters in Determination of TID, DD, and SEE Radiation Damages for Satellite in LEO Orbit Using OMERE Software

نویسندگان [English]

  • Hamideh Daneshvar 1
  • Masoud Khoshsima 2
  • Abolfazl Dayyani 3

1 ِDosimetry, a Radiation Application Research School, Nuclear Science & Technology Research Institute, Atomic Energy Agency of Iran, Tehran, Iran.

2 Satellite Systems Research Institute, Space Research Institute, Tehran, Iran

3 satellite systems research institute, iranian space research center, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the important issues to be considered in the design of space systems is the attention to the difference between the terrestrial and space environment. This issue changes the design and affects all subsystems of space systems. Radiation damage due to space radiation can cause disturbances in the functioning of space systems. In this paper, with a computational approach examines the most important radiation damage involving TID, DD and SEU in two satellites that have missions in LEO orbit. The calculations were performed using the OMERE software and finally, a comparison was made between different models for achieving different types of radiation damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • radiation damage
  • space radiation
  • modeling
  • OMERE Software
[1] Gingrich, D., Ionizing Radiation Effects in EPF10K50E and XC2S150 Programmable Logic Devices,” Centre for Subatomic Research. Canada, University of Alberta Edmonton, 2002.
[2] Barth, J.L., “Applying Computer Simulation Tools to Radiation Effects Problems, Section II: Modeling Space Radiation Environments,” 1997 IEEE Nuclear and Space Radiation Effects Conference Short Course, July 21, 1997.
[3] Gussenhoven, M., “Improved understanding of the Earth's radiation belts from the CRRES satellite, Vol. 43, No. 2, 1996, pp. 353-368.
[4] SEECA, Single Event Effect Criticality Analysis, Sponsored by NASA Headquarters/ Code QW, February 15 1996.
[5] Sawyer, D. M., “AP8 trapped proton environment for solar maximum and solar minimum1976..
[6]T. CNE/OME/42/AV/031213 ,“ADVANCED MANUAL OMERE,” 2014.
[7] Mebrahtu, H. T., "Heavy Ion Radiation Effects on CMOS Image Sensors," Proceedings of the SPIE, Vol. 5578, 2005 (2004), pp. 323-333.  
[8] Pease, R.L., “Radiation Testing of Semiconductor Devices for Space Electronics," Vol. 76, No. 11, 1988.
[9] Estandrd “Methods for the Calculation of Radiation Received and its Effects and A Policy for Design Margins SpaceEnvironment,, ECSS-E-ST-10-04C, 2008.
[11] Pickel, “Cosmic Ray Induced Errors in MOS Memory Cells,” IEEE Trans1978.
[12] Pickel, “Cosmic Ray Induced Errors in MOS Devices,” IEEE Trans1980.
[13]Available: http://www.trad.fr/en/space/omere-sotftware/.
[14] Varotsou, A., “OMERE Space Radiation Environment and Effects Tool: New Developments and New Interface.,” 2017.
[15] Varotsou, A., “The OMERE freeware for space”.