نویسندگان

1 دانشکدة مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشکدة مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکدة علوم اطلاعات جغرافیایی و شاهدات زمین، دانشگاه تونته هلند، هلند

چکیده

در این مقاله، تصحیح هندسی تصاویر آرایة خطی ماهواره‌ای با استفاده از دو روش مستقیم و غیر مستقیم انجام می‌شود. در روش مستقیم برای تعیین مختصات زمینی، پیکسل‌ها از پارامترهای مداری ماهواره و شرط هم‌خطی استفاده می‌شود. در روش غیر مستقیم، نقاط کنترل زمینی برای این منظور به‌کار گرفته می‌شود. پس از تعیین مختصات زمینی تعدادی از پیکسل‌ها، بقیه پیکسل‌های تصویر با استفاده از تبدیل چند جمله‌ای درجه دو بر روی زمین نگاشت می‌شوند. نتایج اعمال این دو روش بر تصاویر سنجنده LISS-4ماهواره IRS-P6و ماهوارة SPOT-4، مقایسه و تحلیل آن گزارش شده است. بر اساس نتایج به‌دست آمده، در روش غیرمستقیم نسبت به روش دیگر، با صرف هزینه و زمان بیشتر می‌توان به دقت به مراتب بهتر دست‌ یافت. در مقابل از مزایای روش مستقیم می‌توان به مستقل بودن از موقعیت زمینی، عدم نیاز به اپراتور و صرف هزینه و زمان اندک برای تصحیح اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Direct and Indirect Georeferencing Methods Using Satellite Linear Array Iimages

نویسندگان [English]

  • Ahmad Izadipour 1
  • Bhzad Akbari 1
  • Ali Reza Sharifi 2
  • Meysam Yousefzade 3

1 Faculty of Electrical and Computer Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, IRAN

2 Faculty of Surveying and Spatial Information Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Faculty of Geographic Information Sciences and Earth Observations, University of Tonte, Netherlands, Netherlands.

چکیده [English]

Comparison of direct and indirect methods for georeferencing of satellite linear array stereo images is proposed in this paper. In direct method, collinear condition and orbital elements are used for geolocation of pixels and ground control points (GCPs) are used in indirect method. After geolocation of initial points, a polynomial transformation is used to change pixels coordinates into corresponding geographical values. We validate these methods through experiment with SPOT-4 and IRS-P6 images. Experimental results indicate that indirect method can be used for georeferencing of satellite linear array images and the accuracy is as much as or even better than that of the direct method but it is time- and cost-consuming and also needs operator.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indirect geometric correction method
  • Direct geometric correction method
  • Georeferencing
  • Collinear condition
  • Ground control point
  • Resampling
[1] Poli, D., Modeling of Space Borne Linear Array Sensors, (PhD Thesis), Institute of Geodesy and Photogrammetry Swiss Federal Institute of Technology (ETH) CH-8093, Zurich, 2005.
[2] Richards, J. A. and Jia, X., Remote Sensing Digital Image Analysis, an Introduction, 3rd Editon, Springer-Verlag, New York, 1999.
[3] Shahrokhi, M., Geometric Correction of MODIS Images Using Orbital Parameter, (MSc Thesis), University of Tehran, 2003 (In Persian).
 [4] Kratky, V., “Rigorous Photogrammetric Prosessing of SPOT Images at CCM Canada,” ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 44, No. 2, 1989, pp. 53-71.
[5] Gugan, D. J. and Dowman,I. J. “Accuracy and Completeness of Topographic Mapping from SPOT Imagery,” Photogrametric Record, Vol. 12, No. 72, 1988, pp. 787-796.
[6] Poli, D., “Indirect Georeferencing of Airborne Multi-line Array Sensors: a Simulated Case Study,” International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 34, Issue 3/A, 2002, pp. 246-251.
[7] Alwan, H., Saleem, B. and Khalid, L., “Simulation Model for the Assessment of Direct and Indirect Georeferencing Techniues in Analytical Photogrammery,” Journal of Engineering, Vol. 17, No. 6, 2011, 1633-1642.
[8] Yousefzadeh, M. and Mojaradi, B., “Combined Rigorous-Generic Direct Orthorectification Procedure for IRS-P6 Sensors,” ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, Vol. 74, 2012, pp. 122-132.
[9] Yousefzadeh, M. and Sadeghian, S., “Implenetation of Georeferencing of IRS-P6 Linear Array Using Orbital Parameter,” 16th Geomatics Symposium, Tehran University, 2009 (In Persian).
[10] Izadipour, A., Sharifi, A. Saleh R. and Yousefzadeh, M. “Accuracy Assesment of Direct and Indirect Georeferencing Methods on LISS-4 Satellite Image,” 10th Iranian Aerospace Society Conference, Tarbiat Modares University, 2011 (In Persian).
 [11] Cavill, J. A. L., Survey Engineering: A Guide to First Principles Media Services, La Trobe University, Bendigo, Victoria, Australia, 1995.
[12] IRS-P6 User Data Manual, National Remote Sensing Agency Department of Space, GOVT. of India Balanagar, Hyderabad, 500037, A.P. India.
[13] Mather, P. M., Computer Processing of Remotely-Sensed Images, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 2004.