هدایت صریح نزدیک بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی

رضا اسماعیل زاده؛ ابوالقاسم نقاش؛ مهدی مرتضوی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1396، ، صفحه 15-24

چکیده
  در این مقاله یک قانون هدایت بهینه مبتنی‌بر همواری دیفرانسیلی برای بیشینه‌سازی سرعت نهایی وسایل پرنده توسعه داده می‌شود. معادلات حرکت با رویکرد همواری دیفرانسیلی کاهش می‌یابد و فرمان‌های هدایت به سینماتیک مسیر وابسته می‌شود. مسیر بهینه توسط الگوریتم ژنتیک با کد حقیقی استخراج می‌شود. برای تولید مسیر برخط، یک مسیر نزدیک بهینه ...  بیشتر

هدایت صریح مبتنی بر همواری دیفرانسیلی در بازگشت به جو

رضا اسماعیل‌زاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1392

چکیده
  در این مقاله، قانون هدایت صریح مبتنی بر همواری دیفرانسیلی برای وسایل بازگشتی به جو توسعه داده می‌شود. مسیر حرکت، به یک منحنی بیزیة سه‌بعدی درجة سه مقید شده و فرمان‌های کنترلی با حل مسئلة معکوس ترکیب شده با رویکرد همواری دیفرانسیلی و ارتباط با پارامترهای منحنی بیزیه، حاصل می‌شوند. مقایسة این روش با روش هدایت تناسبی خالص، دقت یکسانی ...  بیشتر