دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تابستان 1387 (شماره پیاپی 2) 
8. طراحی و ساخت آنتن F معکوس روی راکت کاوش برای ارسال تله متری

فاطمه صادقی کیا؛ سمانه امینی؛ کامران رئیسی؛ محسن بهرامی